Бизнес

Бизнес (410)

Бизнес

Продължава усвояването на пострадалата дървесина от ветролом и ветровал в държавните стопанства на ЮЦДП - гр. Смолян.
 
Продължава усвояването на пострадалата дървесина от ветролом и ветровал в държавните стопанства на ЮЦДП - гр. Смолян.
На 17.09.2022г., в териториалния обхват на ТП „ДГС Доспат“ премина природно бедствие - вихрова буря. Тя причини значителни щети на
насажденията и в ДЛС Широка поляна, ДГС Борино, като има засегнати гори и в ДЛС Борово и ДЛС Извора.
След усърдна теренна работа от служителите се установи, че на територията на ДГС Доспат щетите са нанесени на площ от 98,8 ха. За период от една година е освободена площ от 74,5 ха от пострадалата дървесина. Остава да се извършват дейности по усвояване на пострадала дървесина на площ от 24,3 ха. За да бъдат предприети действия по възобновяване на пострадалите площи, е необходимо те да бъдат почистени от остатъците след сечта - пъни, корени и клони, заемащи около 70-80 % от освободените площи. На места има наличие на останало естествено възобновяване и там няма да се извършват дейности по залесяване. Има площи, в които ще се извършва подпомагане на естественото възобновяване чрез разхвърляне на семена.
Подобни природни аномалии са характерни за сезоните с променливо време - есента и пролетта, когато горещите въздушни маси се срещнат със студени. Тогава се създават условия за формиране на висока скорост на вятъра, явления известни в други райони на земята, като урагани, смерчове, торнада. Силният вятър причинява повреди ветролом и ветровал. Дървесните видове, които образуват централна коренова система (бял, черен бор, дъб, ела) и сърцевидна коренова система (дугласка, лиственица, бук, явор, дъб, трепетлика, липа, габър, елша), страдат от пречупване на стъблата -ветролом. При дървесните видове, които образуват плоска (повърхностна) коренова система, най- често се повалят целите стъбла - ветровал (смърч,
ясен, трепетлика, топола, върба).
 Ползваме електронните услуги на НАП от безплатна WI-FI зона в офисите на приходната агенция
 
Служители в салоните за обслужване оказват съдействие при работа с e-Портала на НАП
 
В разгара на Данъчната кампания 2024 г. гражданите могат да се възползват от електронните услуги на НАП и в специално обособени за това зони с безжична интернет връзка във всеки офис на приходната агенция. В офис Смолян зоната се намира срещу Салона за обслужване на клиентите и е обозначена със специален стикер. В нея е разположен компютър, свързан с безплатен WI-FI. Потребителите могат да използват и собствени устройства, които да свържат с безжичния интернет, за да влязат в сайта на НАП, Портала за електронни услуги на приходната агенция или в сайтовете на други институции и общини.
Служители в офисите на НАП са на разположение да съдействат на всеки клиент, ако среща затруднение при работата си с Портала за е-услуги или има въпроси, свързани с деклариране и плащане на задължения, извършване на справки, проверка на здравноосигурителен статус и други.
Клиентите, които все още не са заявили и получили ПИК от НАП, ще могат да го направят на място в офиса, след което служител ще демонстрира възможностите, които персоналният код дава.
„Обособените WI-FI зони са част от нашите усилия да направим декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски все по-лесно и бързо“, каза Милена Кръстанова, заместник изпълнителен директор на НАП.
Предприятията подават декларация за дължими данъци за четвъртото тримесечие на 2023 г., ако са удържали авансов данък
 
До края на януари 2024 година предприятията и самоосигуряващите се лица, които през четвъртото тримесечие на 2023 година са изплатили на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения, наем или доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ и са удържали авансов данък върху тези доходи, трябва да подадат декларация за дължими авансови данъци по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО. Тя се подава от платците на доходите само по електронен път, през Портала за електронни услуги на НАП.
Формулярът за дължими данъци за последното тримесечие на 2023 г. се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица у нас (например върху възнаграждения за технически услуги, доходи от лихви и др.), както и за окончателните данъци, удържани върху доходите на местни и чуждестранни физически лица, като например върху доходите от дивиденти и ликвидационни дялове и др.
Декларацията се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди и местни юридически лица, които не са търговци, включително общините.
От НАП напомнят също, че предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходи от наем, от авторски и лицензионни възнаграждения или от управление и контрол, които се облагат с окончателен данък по ЗДДФЛ/данък при източника по ЗКПО, начислени и/или изплатени в полза на лица, местни на друга държава - членка на Европейския съюз, предоставят на НАП информация за тези доходи с декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО, подавана за четвъртото тримесечие на годината.
С този формуляр предприятията, регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, декларират и данни от текущата си счетоводна отчетност към края на четвърто тримесечие на 2023 г. Необходимо е дружествата да обявят наличните парични средства в касите, размера на вземанията, включително от предоставени заеми, от собственици - физически лица, работници, служители, лица, наети по договор за управление и контрол, и други, когато общият им размер към тази дата надхвърля 50 000 лв.
Повече информация за попълване на декларациите и за плащане на дължимите данъци клиентите на НАП могат да получат на телефоните за информация: 0700 18 700 или 02 9859 6801 (на цена, съобразно тарифата на съответния оператор), на интернет страницата на агенцията или в офисите на приходната администрация.
Над 3 млн. лева постъпиха в бюджета на НАП през 2023 г. чрез взаимната помощ при събиране
 
Над 3 млн. лева постъпиха в бюджета на НАП през 2023 г., като над 34 000лв. са постъпили по сметките на НАП Смолян благодарение на способите на взаимната помощ при събиране на публични задължения с държави членки на Европейския съюз.
Отчетените през 2023 г. приходи от тази дейност са рекордни, с което се затвърждава тенденцията за постоянно повишаване на ефективността на административното сътрудничество с държавите членки на ЕС при събиране на публични вземания в приходната агенция.
Взаимната помощ при събиране е регламентирана с директива на Съвета на ЕС и Конвенция на ОИСР и позволява непогасени публични задължения към България на български и чуждестранни физически и юридически лица да бъдат събрани от компетентните администрации в други държави членки или трети страни от подлежащи на възстановяване там суми, или активи на лицата, намиращи се на тяхна територия.
НАП също изпълнява ангажиментите си на реципрочна основа и оказва съдействие при събиране на другите държави членки на ЕС и страните, ратифицирали Конвенцията.
От приходната агенция поясняват, че през годините бе разработена и усъвършенствана информационна система, която цели изцяло електронизиране на процеса по въвеждане и обработване на искания за взаимна помощ, постъпващи от и насочени към други държави членки на ЕС. Тази изцяло електронизирана дейност е в унисон с приоритетите на НАП и позволява проследимост на предявените за събиране задължения и погасителните вноски по тях. В допълнение, този вече автоматизиран процес подпомага спазването на ангажиментите на България по международните договори в тази област.
10 млн.лв. за инфраструктурни проекти на Община Девин в Бюджет 2024

10 млн.лв. са заложени в Бюджет 2024, за реализиране на инфраструктурни обекти на територията на община Девин. Парите са предвидени на база на седем внесени проекти от страна на кмета Здравко Иванов.
3 571 700 лв. ще се отпуснат за изгpaждaнe и pexaбилитaция нa външнa и вътpeшнa вoдocнaбдитeлнa cиcтeмa и cъopъжeния нa c. Бeдeн. 1 803 000 лв. са за изгpaждaнe и pexaбилитaция нa външнa и вътpeшнa вoдocнaбдитeлнa cиcтeмa и cъopъжeния в c.Ocиĸoвo. Ще бъде извършен и вторият етап от рехабилитацията на централна градска част в кв. Настан, което включва ул. „Лилянa Димитpoвa“ oт ĸpъcтoвищeтo дo o.т. 1086 и мocтoвo cъopъжeниe в дoлният yчacтъĸ, дo нoвoтo пpeминaвaнe пpeз дepeтo дo жилищния блoĸ. В с. Михалково ще се реабилитира външната и вътрешна вoдocнaбдитeлнa cиcтeмa и cъopъжeния на обща стойност от 1 223 300 лв. Ще бъде ремонтирана основно още една улица в с. Гьоврен, като предвидените средства са 627 300 лв. Малко над 594 000 лв. са заложени за ремонт и реконструкция на съществуваща спортна площадка с изграждане на нова обслужваща сграда към нея в гр. Девин. Освен това ще се осъществи оcнoвeн peмoнт нa чacт oт градските yлици "Шинa Aндpeeвa", "Paвня", "Шипĸa" и "Cлaви Kaцapoв" и пpилeжaщaтa им инфpacтpyĸтypa за 515 900 лв.
С надградена е-услуга бизнесът подава автоматизирано в НАП уведомления за трудови договори
 
Националната агенция за приходите разшири обхвата на електронна услуга, която позволява свързаност от типа „система-система“ между клиентските софтуери и приходната агенция чрез софтуерен ключ (API ключ). Надградената услуга вече дава възможност на бизнеса да подава автоматизирано уведомления за сключени/изменени/прекратени трудови договори към приходната агенция. За целта е необходимо потребителите да заявят получаването на API ключ чрез е-услуга „Ново заявление за достъп до АPI“. За да се подават данните за трудови договори към НАП, софтуерния ключ трябва да се интегрира в софтуера, който използват клиентите.
Потребителите, които вече имат издаден софтуерен ключ за подаване на декларации Образец №1 и Образец №6, ще могат да го използват и за изпращане на уведомленията за трудовите договори, уточняват от НАП. Услугата за автоматизирано подаване на двете осигурителни декларации беше внедрена през октомври тази година.
През май, първи от софтуерния ключ се възползваха хазартните оператори, които вече имат автоматичен достъп до Регистъра на уязвимите лица по Закона за хазарта, напомнят от НАП.
Информация за надградената услуга в Портала за електронни услуги на НАП може да се получи на телефоните на приходната агенция: 0700 18 700 или 02/9859 6801, на цена, съобразно тарифата на съответния оператор и на имейл – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
Първите за зимния сезон туристи в Пампорово са очакват в началото на декември
 
 
Първите за зимния сезон туристи в Пампорово са очакват в началото на декември, информират от „Пампорово“ АД. Хотел „Перелик“ отваря врати от 1 декември, посрещайки групи за фирмени партита, а около 8 декември – празнуващи студенти. Откриването на ски зоната и  пускане в действие на лифтовете ще зависи от метеорологичните условия и възможността за заснежаване на пистите.
Нов 6-седалков лифт от „Малина“ до вр. Снежанка ще заработи от тази зима.  Модерното лифтово съоръжение ще съкрати значително опашките с изчакващи пред лифт станциите скиори. Курортът продължава инвестициите в разширяване на системата за изкуствено заснежаване. При падане на температурите в минусовия диапазон, ски зоната в Пампорово може да бъде заснежена и с обработени писти в рамките на 72 часа. 
Хотелите в Чепеларе се подготвят за зимния сезон, като първите групи се очакват за студентския празник, заявиха за БТА от хотелиерското и ресторантьорско сдружение в града. Предимно български туристи се очертават като клиенти в Чепеларе и тази зима. Ранните резервации за града са свързани основно с настаняване около Коледа и Нова година.  Хотелиерите в Чепеларе забелязват повишено търсене на места в къщи за гости, което се налага като предпочитания на клиентите след пандемията. 
Информацията е на БТА.
Ръководството на ЮЦДП проведе среща с представители на браншови организации в дърводобивната и дървопреработващата промишленост
 
 
Ръководството на Южноцентрално държавно предприятие проведе среща с представители на браншови организации в дърводобивната и дървопреработващата промишленост.
Срещата е ежегодна като целта е, със заинтересованите лица да бъдат обсъдени въпроси, свързани с възлагането и изпълнението на дейности за ползване и продажба на дървесина в горските територии-държавна собственост в обхвата на предприятието през 2024г. Дискутирана бе и ценовата политика по отношение на дейностите за добив и продажба на дървесина, с оглед предстоящото провеждане на процедури за количества дървесина от годишен план за ползване през 2024г.
Представителите на бизнеса споделиха, че при настоящите цени на дървесината и вноса от други държави, те не могат да бъдат конкурентноспособни на пазара.
”Като цяло всички държавни предприятия са на едно ниво на изпълнение на заложените добиви в годишните планове- около 70%. Ние сме предприятието с най-голям асортимент на предлаганата дървесина-едра, средна, дребна,дърва, като технологичната дървесина възлиза на една трета от фонда. Тенденциите на пазара не са добри, и в Европа има свиване и затваряне на някои мощности. Със сигурност трябва да намерим пресечната точка като ще редуцираме цените при различните категории дървесина“, каза директорът на ЮЦДП инж. Здравко Бакалов.
Поставена бе също темата за провеждането на електронни търгове и възможностите за намаляване на субективния фактор при реализацията им.
Четвъртък, 28 Септември 2023 20:58

НАП Варна продава апартамент в Пампорово  

Написана от
НАП Варна продава апартамент в Пампорово
 
Териториална дирекция на НАП Варна продава апартамент с атрактивно местонахождение в рамките на курортен комплекс Пампорово. Търгът с тайно наддаване ще се проведе на 13.10.2023 г. от 11:00 ч. в сградата на приходната агенция в морската столица. Обект на продажбата е апартамент, състоящ се от: дневна с трапезария, кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, коридор и тераса, ведно със съответните общи части на сградата. Недвижимият имот е с площ от 62,75 кв. м, находящ се в комплекс „Грийн Лайф Фемили Апартмънтс“.
Върху жилището няма предходни тежести, а първоначална цена е 74 250,00 лева без ДДС. Кандидат-купувачите могат да извършат оглед на място всеки работен ден от 02.10.2023 г. до 06.10.2023 г., от 9:00 ч. до 17:30 ч., след контакт с госпожа Людмила Кълвачева, началник сектор, дирекция „Събиране“, Офис Смолян на телефон 0301/60248.
Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, трябва да бъде нареден до 09.10.2023г. по банкова сметка с IBAN BG39IORT73773300365003, в Инвестбанк АД, клон Варна, BIC IORTBGSF.
Предложенията за участие в търга се подават в сградата на ТД на НАП Варна, на адрес бул. „Осми приморски полк“ № 128, всеки делничен ден от 02.10.2023 г. до 09.10.2023 г. в рамките на обявеното работно време.
Повече информация може да бъде намерена на информационното табло в сградата на ТД на НАП Варна, както и на интернет страницата на НАП в раздел Портал за продажби на Национална агенция за приходите.

НАП спря над 150 сайта за онлайн залагания без лиценз

От началото на септември изпълнителният директор на НАП спря над 150 сайта, чрез които се организират хазартни игри от дружества без действащ лиценз по Закона за хазарта. По-голямата част от тези хазартни оператори имат разрешение да развиват дейността си в държави, извън Европейския съюз, но не и в България.

След публикуване на решението в страницата на НАП, сайтовете, посочени в него, следва да преустановят дейността си до 3 дни. Ако след изтичане на този срок, нерегламентираните онлайн платформи са достъпни в България и през тях може да се правят залози от потребители в страната, то НАП сезира съда. Магистратите от своя страна издават разпореждане към доставчиците на интернет услуги у нас да прекратят достъпа до страниците и техните поддомейни.

Решенията на изпълнителния директор на НАП, както и разпорежданията на Софийския районен съд се публикуват в рубриката Онлайн хазарт в сайта на приходната агенция. НАП поддържа и актуален списък на интернет страниците, чрез които се организират хазартни игри от лица, които нямат действащ лиценз по Закона за хазарта. В случай че потребител попадне на нерегламентирана онлайн платформа за залози, може да подаде сигнал към приходната агенция на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като е необходимо да посочи сайта и своя интернет доставчик. Повече информация за рисковете, които крият незаконните сайтове, може да се получи от подкаст епизода на НАП, посветен на темата.

В рубриката „Отговорен хазарт“ в сайта на приходната агенция и в YouTube канала на НАП са публикувани съвети за отговорна игра, както и тест за самооценка на хазартните навици на играчите.

Страница 1 от 30

Pamporovo

V1 250x250 BG 2018

rodopinews 640pxX640px

 

Интернет страницата  не използва бисквитки (cookies).

Скъпи потребители,

От  25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това Родопи нюз ЕООД  приема нова "Политика за поверителност", съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.

 собственик -Родопи нюз ЕООД-Смолян