Вторник, 09 Февруари 2021 17:32

Община Смолян стартира прием на документи от кандидати за потребители и кандидати за асистенти на социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

Написана от
Оценете
(0 гласа)
Община Смолян стартира прием на документи от кандидати за потребители и кандидати за асистенти на социалната услуга „Асистентска подкрепа“.
 
 
Община Смолян стартира от 9 февруари т.г. прием на документи от кандидати за потребители и кандидати за асистенти на социалната услуга „Асистентска подкрепа“.
Асистентската подкрепа е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа на:
Лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност.
Деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с увреждания, с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
Социалната услуга е с капацитет 129 потребители.
При невъзможност да се предостави социалната услуга на всички желаещи, поради достигнат максимален брой на потребителите, кандидатите се включват в списък на чакащите за ползването й. Осигуряването на услугата за лицата, включени в списъка, ще става съгласно поредността на вписване на заявлението.
Асистентската подкрепа е специализирана социална услуга, която включва:почасова грижа и подкрепа за самообслужване, движение и придвижване, изпълнение на ежедневни и домакински дейности и комуникация.
Асистентската подкрепа се предоставя в домашна среда, след извършена индивидуална оценка на потребностите и класиране на кандидатите.
Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден.
Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:
Заявление-декларация (по образец)
Документ за самоличност (за справка)
Документ за самоличност на упълномощено лице/законен представител (ако е приложим, за справка)
Удостоверение за настойничество/попечителство (ако е приложим, копие)
Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (заверено актуално копие); протокол на ЛКК или други медицински документи – актуална епикриза и др. (ако е приложимо, копие)
Пълномощно (свободен текст, в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител)
Декларация за съгласие за обработка на лични данни.
За предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на Закона за социалните услуги, е необходимо да подадат следните документи:
Заявление – декларация (по образец)
Документ за самоличност (за справка)
Автобиография (по образец)
Документ за завършено образование (копие)
Сертификат/и или удостоверение за завършен обучителен курс по сходни програми/проекти (копие)
Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие (по образец)
Изисквания към кандидатите за работа:
Образование – първа степен на професионална квалификация и/или завършен VІ клас
Кандидатите за работа да са безработни лица.
Пенсионери
Кандидатът да не страда от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги
Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, да не са лишени по съответния ред от правото да заемат определена позиция и да не са им налагани мерки като извършители по Закона за защита от домашното насилие;
Да имат желание за работа с хора с увреждания и възрастни хора над 65 години, готовност за предоставяне на услугата на до 3-ма потребители, след провеждане на подбор.
Документи от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“ и кандидатите за заемане на длъжността „Социален асистент“, се подават от 09.02.2021г. в Центъра за административното обслужване на Община Смолян, всеки работен ден от 08:30 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.
Подадените Заявления-декларации ще бъдат разгледани на първото заседание на Комисията за подбор на потребители. Лицата, които не са включени в първоначалния списък и отговарят на условията за допустимост, ще бъдат включени в списък „чакащи“.
Образци на документи за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Смолян, на адрес: www.smolyan.bg, както и в Центъра за административното обслужване, при Община Смолян.
За допълнителна информация тел. 0301/6-76-55. Лице за контакт Зорница Кавалджиева – младши експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности“.
Пресцентър на община Смолян
Последно променена в Вторник, 09 Февруари 2021 17:32
rodopinews

Сайт за Новините в Родопите, такива каквито са !

www.rodopinews.com
Влезте, за да коментирате

Интернет страницата  не използва бисквитки (cookies).

 

 

 

 

Pamporovo

V1 250x250 BG 2018mihalkovo

ECOPACK MIHALKOVO 200-200 web

Pamporovo 728х90 Ver1B 1

 

Интернет страницата  не използва бисквитки (cookies).

 

Скъпи потребители,

От  25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това Родопи нюз ЕООД  приема нова "Политика за поверителност", съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.