Вторник, 11 Октомври 2016 09:43

През есенно-зимния отоплителен период се увеличава опасността от пожари

Написана от
Оценете
(0 гласа)

През есенно-зимния отоплителен период се увеличава опасността от пожари

 

 

През  есенно-зимния отоплителен период се увеличава опасността от пожари при експлоатация на отоплителните уреди. Ето защо Регионална дирекция ПБЗН – Смолян припомня някои превантивни мерки на жителите на област Смолян.

Всички собственици или ръководители на обекти носят отговорност за:

  • Създаване на организация за осигуряване на пожарна безопасност в обектите.
  • Издават персонални заповедите касаещи есенно-зимния отоплителен период.
  • Лицата, които извършват почистването, зареждането и запалването (включването) на отоплителните и други уреди и съоръжения, и лицата, които използват тези уреди и съоръжения, са отговорни за тяхната пожаробезопасна експлоатация.
  •  За спазването на изискванията за пожарна безопасност с издадените заповеди, се урежда редът за събиране и отстраняване на горимите отпадъци, както и на остатъчните продукти от печките с твърдо гориво.
  • Всички неизправности в електрическите инсталации и съоръжения, които може да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и проводниците, отказ на автоматични системи за управление и др., се отстраняват незабавно.
  • Преди настъпване на есенно-зимния период отоплителните уреди и съоръжения се проверяват и при необходимост се ремонтират за осигуряване на пожарната им безопасност.
  • Комините и димоотводните тръби се почистват от сажди и отлагания в началото на отоплителния период и периодично при необходимост, като се вземат мерки за пожарна безопасност.
  • Извършените мероприятия за осигуряване на пожарна безопасност на отоплителните уреди и съоръжения се удостоверяват с протокол.
  • Разрешава се поставянето на локални отоплителни уреди на твърдо гориво върху горим под, ако печката се монтира върху негорима поставка, която да излиза най-малко 0,5 м пред уреда и по 0,25 м от останалите му страни.

При експлоатацията на отоплителните и вентилационните инсталации, уреди и съоръжения не се разрешава:

- оставяне без наблюдение на отоплителни печки с твърдо, течно и газообразно гориво и електрически нагревателни уреди и съоръжения (с изключение на такива с автоматичен режим на работа, осигурени със съответната защита);

- възпрепятстване на достъпа до електрическите табла;

- нарушаване на целостта и промяна на конструкцията на димоотводи, въздухопроводи и комини, както и използването им за други цели, несвързани с предназначението им;

- използването на неизправни инсталации, уреди и съоръжения, както и в несъответствие с техническите изисквания за техния монтаж и експлоатация;

- употребата на нафта, спирт, бензин и газ за разпалване;

- сушенето и поставянето на материали и оборудване върху уреда и на разстояние, по-малко от определеното в инструкциите на производителите;

- използването на въздухопроводите и инсталационните канали като димоотводи;

- принудителното възпламеняване на горимите отлагания по комините и вентилационните въздухопроводи;

- повторното запалване на печки с течно гориво, преди те да са се охладили;

- разполагането на локални отоплителни уреди и на димоотводните им тръби на разстояние, по-малко от 0,5 m, от горими конструктивни елементи, стенни покрития и тавани.

Последно променена в Вторник, 11 Октомври 2016 09:43
rodopinews

Сайт за Новините в Родопите, такива каквито са !

www.rodopinews.com
Влезте, за да коментирате