Асоциацията по ВиК прие инвестиционната програма за 2018г. на „ВиК” ЕООД–Смолян

 

Под ръководството на областния управител Недялко Славов, в качеството му на председател на Асоциация по ВиК – Смолян, се проведе редовно общо събрание на Асоциацията в присъствието на 98.06% от членовете. От “Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Смолян присъстваха управителят инж. Мариян Николов, зам.-управителят инж. Костадин Тотев и гл.инж.Благой Сираков.Славов представи Отчет на бюджета и дейността за 2017г. на Асоциацията по ВиК. Той уточни, че основните разходи са свързани със заплати на персонала и задължителни осигурителни вноски, минимални са разходите за издръжка, свързани с поддръжка на техника, заплащане на консумативи, застраховки.

„През 2017 година приключихме с прехвърлянето на активите публично-държавна собственост, които бяха заведени в баланса на Областна администрация, и са предоставени за експлоатация на ВиК Дружеството. За целта са извършени съответните счетоводни операции и необходимите документи.”, отбеляза областния управител като част от дейността на Асоциацията през изминалата година.

 Управителят на “Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Смолян – инж. Мариян Николов представиотчет на направените инвестиции от оператора за 2017г.

  Беше обсъден и приет Проекта на бюджет на Асоциацията за 2018 г. на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

Последният разгледан въпрос по време на заседанието беше свързан с обсъждането и приемането на Инвестиционната програма за 2018г. на оператора – „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян

     По време на обсъждането беше повдигнат въпроса за цената на водата. Във връзка с това, инж.Николов уточни, че тенденциите към нейното покачване се определят от нарастващите инвестиции за водопреносна и канализационна система. Той отбеляза, че за страната в област Смолян цената на водата е сред най-ниските, като има само две области с по-ниска цена.

     Относно различията в размера на инвестициите във ВиК мрежата в отделните общини Славов уточни, че при така структурираните Европейски програми, по които са най-съществените инвестиции във ВиК мрежата, са ощетени агломерациите между 2 и 10, каквито са повечето общини в нашия регион. „Тук е мястото да кажа, че се обсъжда как инвестициите в тези агломерации да не изостават, дискутират се различни варианти, включително със съфинансиране от държавния бюджет.”

     За безпроблемното подсигуряването на населените места в област Смолян с вода, областният управител представи карта, съставена на база проучване на възможностите за най-рационално използване на язовир Пловдивци. Той уточни, че в краткосрочен план, водоемът ще осигури водоснабдяването за общините Мадан и Рудозем, а в дългосрочен съоръжението има капацитет да осигури вода и за по-отдалечените общини в региона (Златоград и Неделино), но това е свързано със сериозни допълнителни инвестиции.

   След гласуване и единодушното приемане на представената Инвестиционна програма за 2018г. на оператора – „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян, Славов закри заседанието.    

   Инвестиционната програма е на стойност 775 хил.лв. и средствата са разпределени пропорционално по общини, като са предвидени инвестиции в публично-държавна и общинска собственост. Инвестиционната програма ще покрие част от нуждите в региона, като за тяхното пълна обезпечаване ще се потърси допълнително финансиране.

   За повече информация можете да се запознаете с материалите за общото събрание на Асоциацията по ВиК на страницата на Областна администрация Смолян:

http://www.sm.government.bg/upload/files/Materiali_za_obshto_sabranie.pdf

Асоциацията по ВиК прие инвестиционната програма за 2018г. на „ВиК” ЕООД–Смолян

Под ръководството на областния управител Недялко Славов, в качеството му на председател на Асоциация по ВиК – Смолян, се проведе редовно общо събрание на Асоциацията в присъствието на 98.06% от членовете. От “Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Смолян присъстваха управителят инж. Мариян Николов, зам.-управителят инж. Костадин Тотев и гл.инж.Благой Сираков.Славов представи Отчет на бюджета и дейността за 2017г. на Асоциацията по ВиК. Той уточни, че основните разходи са свързани със заплати на персонала и задължителни осигурителни вноски, минимални са разходите за издръжка, свързани с поддръжка на техника, заплащане на консумативи, застраховки.

„През 2017 година приключихме с прехвърлянето на активите публично-държавна собственост, които бяха заведени в баланса на Областна администрация, и са предоставени за експлоатация на ВиК Дружеството. За целта са извършени съответните счетоводни операции и необходимите документи.”, отбеляза областния управител като част от дейността на Асоциацията през изминалата година.

 Управителят на “Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Смолян – инж. Мариян Николов представиотчет на направените инвестиции от оператора за 2017г.

  Беше обсъден и приет Проекта на бюджет на Асоциацията за 2018 г. на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

Последният разгледан въпрос по време на заседанието беше свързан с обсъждането и приемането на Инвестиционната програма за 2018г. на оператора – „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян

     По време на обсъждането беше повдигнат въпроса за цената на водата. Във връзка с това, инж.Николов уточни, че тенденциите към нейното покачване се определят от нарастващите инвестиции за водопреносна и канализационна система. Той отбеляза, че за страната в област Смолян цената на водата е сред най-ниските, като има само две области с по-ниска цена.

     Относно различията в размера на инвестициите във ВиК мрежата в отделните общини Славов уточни, че при така структурираните Европейски програми, по които са най-съществените инвестиции във ВиК мрежата, са ощетени агломерациите между 2 и 10, каквито са повечето общини в нашия регион. „Тук е мястото да кажа, че се обсъжда как инвестициите в тези агломерации да не изостават, дискутират се различни варианти, включително със съфинансиране от държавния бюджет.”

     За безпроблемното подсигуряването на населените места в област Смолян с вода, областният управител представи карта, съставена на база проучване на възможностите за най-рационално използване на язовир Пловдивци. Той уточни, че в краткосрочен план, водоемът ще осигури водоснабдяването за общините Мадан и Рудозем, а в дългосрочен съоръжението има капацитет да осигури вода и за по-отдалечените общини в региона (Златоград и Неделино), но това е свързано със сериозни допълнителни инвестиции.

   След гласуване и единодушното приемане на представената Инвестиционна програма за 2018г. на оператора – „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян, Славов закри заседанието.    

   Инвестиционната програма е на стойност 775 хил.лв. и средствата са разпределени пропорционално по общини, като са предвидени инвестиции в публично-държавна и общинска собственост. Инвестиционната програма ще покрие част от нуждите в региона, като за тяхното пълна обезпечаване ще се потърси допълнително финансиране.

   За повече информация можете да се запознаете с материалите за общото събрание на Асоциацията по ВиК на страницата на Областна администрация Смолян:

http://www.sm.government.bg/upload/files/Materiali_za_obshto_sabranie.pdf