rodopinews

rodopinews

Сайт за Новините в Родопите, такива каквито са !

Уеб сайт:: http://www.rodopinews.com
11 години от откриването на ГКПП Златоград-Термес
 
С тържествен водосвет за здраве и безаварийно пътуване, отслужен в параклиса „Св. равноапостоли Константин и Елена” от отец Виктор, се отбелязаха единадесет години от официалното откриване на четвъртата пресечна точка между България и Гърция.
На мероприятието присъстваха Председателят на Общински съвет Златоград г-н Емил Хумчев и директорът на Регионална дирекция „Гранична полиция“ гр. Смолян -  комисар Стоян Мандажиев.
В приветствието си към присъстващите, Кметът на Община Златоград Мирослав Янчев изрази радостта си, че за единадесета поредна година имаме възможността да бъдем заедно при отслужването на благодарствената молитва и молебен за безаварийно пътуване през пункта. ГКПП Златоград – Термес – Ксанти изигра изключително важна роля между 370 километровата ивица между Гоце Делчев и Свиленград. Първото КПП, което беше открито, беше Златоградското. Изказа огромни благодарности на всички, които са оказали помощ и подкрепа в осъществяването на идеята за пункт в Златоград, който да прави връзка със съседна Република Гърция. Функционирането на контролно-пропускателния пункт с южната ни съседка благоприятства за развитието не само на местната икономика, а и за икономиката на цяла Южна България и целия родопски регион. Това дава тласък и в развитието на българо-гръцките взаимоотношения.
През изминалата 2020 година, заради пандемията от коронавирус, през ГКПП  Златоград – Термес – Ксанти са преминали 16 000 моторни превозни средства и приблизително 35 000 лица. В края на месец март пункта беше затворен за преминаване!
От началото през 2010 г. до сега са преминали над 1 400 000 моторни превозни средства и близо 4 400 000 пътници.
11 години от откриването на ГКПП Златоград-Термес
 
С тържествен водосвет за здраве и безаварийно пътуване, отслужен в параклиса „Св. равноапостоли Константин и Елена” от отец Виктор, се отбелязаха единадесет години от официалното откриване на четвъртата пресечна точка между България и Гърция.
На мероприятието присъстваха Председателят на Общински съвет Златоград г-н Емил Хумчев и директорът на Регионална дирекция „Гранична полиция“ гр. Смолян -  комисар Стоян Мандажиев.
В приветствието си към присъстващите, Кметът на Община Златоград Мирослав Янчев изрази радостта си, че за единадесета поредна година имаме възможността да бъдем заедно при отслужването на благодарствената молитва и молебен за безаварийно пътуване през пункта. ГКПП Златоград – Термес – Ксанти изигра изключително важна роля между 370 километровата ивица между Гоце Делчев и Свиленград. Първото КПП, което беше открито, беше Златоградското. Изказа огромни благодарности на всички, които са оказали помощ и подкрепа в осъществяването на идеята за пункт в Златоград, който да прави връзка със съседна Република Гърция. Функционирането на контролно-пропускателния пункт с южната ни съседка благоприятства за развитието не само на местната икономика, а и за икономиката на цяла Южна България и целия родопски регион. Това дава тласък и в развитието на българо-гръцките взаимоотношения.
През изминалата 2020 година, заради пандемията от коронавирус, през ГКПП  Златоград – Термес – Ксанти са преминали 16 000 моторни превозни средства и приблизително 35 000 лица. В края на месец март пункта беше затворен за преминаване!
От началото през 2010 г. до сега са преминали над 1 400 000 моторни превозни средства и близо 4 400 000 пътници.
11 години от откриването на ГКПП Златоград-Термес
 
С тържествен водосвет за здраве и безаварийно пътуване, отслужен в параклиса „Св. равноапостоли Константин и Елена” от отец Виктор, се отбелязаха единадесет години от официалното откриване на четвъртата пресечна точка между България и Гърция.
На мероприятието присъстваха Председателят на Общински съвет Златоград г-н Емил Хумчев и директорът на Регионална дирекция „Гранична полиция“ гр. Смолян -  комисар Стоян Мандажиев.
В приветствието си към присъстващите, Кметът на Община Златоград Мирослав Янчев изрази радостта си, че за единадесета поредна година имаме възможността да бъдем заедно при отслужването на благодарствената молитва и молебен за безаварийно пътуване през пункта. ГКПП Златоград – Термес – Ксанти изигра изключително важна роля между 370 километровата ивица между Гоце Делчев и Свиленград. Първото КПП, което беше открито, беше Златоградското. Изказа огромни благодарности на всички, които са оказали помощ и подкрепа в осъществяването на идеята за пункт в Златоград, който да прави връзка със съседна Република Гърция. Функционирането на контролно-пропускателния пункт с южната ни съседка благоприятства за развитието не само на местната икономика, а и за икономиката на цяла Южна България и целия родопски регион. Това дава тласък и в развитието на българо-гръцките взаимоотношения.
През изминалата 2020 година, заради пандемията от коронавирус, през ГКПП  Златоград – Термес – Ксанти са преминали 16 000 моторни превозни средства и приблизително 35 000 лица. В края на месец март пункта беше затворен за преминаване!
От началото през 2010 г. до сега са преминали над 1 400 000 моторни превозни средства и близо 4 400 000 пътници.

 

Нова социална услуга се разкрива в Община Чепеларе

 

Община Чепеларе стартира процедура за набиране на потребители на специализираната социална услуга „Асистентска подкрепа” и персонал за предоставянето й

Новата услуга се разкрива в изпълнение на Закона за социалните услуги и Правилника за прилагането му със Заповед № РД 01 2445/22.12.2020г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане и Решение на Общински съвет – Чепеларе № 196 от 30.12.2020г.

Социалната услуга е с капацитет 20 потребители. Включва почасова грижа и подкрепа за самообслужване; движение и придвижване, изпълнение на ежедневни и домакински дейности; комуникация.  Предоставя се в домашна среда след извършена индивидуална оценка на потребностите индивидуален план за подкрепа

Предоставя се от асистенти, преминали подбор и обучение, назначени на трудов договор до 01.01.2022г.

 1. Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги, са следните целеви групи:
 • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:

           -Заявление-декларация (по образец)    

           -Документ за самоличност (за справка);

           -Документ за самоличност на упълномощено лице/законен представител (ако е приложим, за справка);

            -Удостоверение за настойничество/попечителство (ако е приложим, копие);

           - Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); протокол на ЛКК или    

други медицински документи – актуална епикриза и др. (ако е приложимо, копие);

           - Пълномощно (свободен текст, в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).

      При невъзможност да се предостави социалната услуга на всички желаещи поради достигнат максимален брой на потребителите, кандидатите се включват в списък на чакащите за ползването и. Осигуряването на услугата за лицата, включени в списъка, ще става съгласно поредността на вписване.

 1. 2. Кандидатите за длъжност „Асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на Закона за социалните услуги, е необходимо да подадат следните документи:
 1. Заявление – декларация (по образец):
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. Автобиография (по образец) ;
 4. Документ за завършено образование (копие);
 5. Сертификат/и или удостоверение за завършен обучителен курс по сходни програми/проекти (копие, ако са приложими);
 1. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (копие, ако са приложими);
 2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие (по образец);

Изисквания към кандидатите за работа:

 • Образование - първа степен на професионална квалификация и/или завършен VІ клас;
 • Да не страда от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;
 • Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, да не са лишени по съответния ред от правото да заемат определена позиция и да не са им налагани мерки като извършители по Закона за защита от домашното насилие;
 • Да имат желание за работа с хора с увреждания и възрастни хора над 65 години, готовност за предоставяне на услугата на повече от 1 потребител след провеждане на подбор и съответно обучение .

Документи се приемат всеки работен ден от 9:00 до 12:30 и от 13:30 до 17:30ч. на адрес:

Образци на документите могат да се намерят в община Чепеларе – гр. Чепеларе, ул. „Беломорска“ №46, ет.1, стая 1  бивша сграда на“Дом за юноши“ и на официалния сайт на община Чепеларе - раздел „Проекти”

            За допълнителна информация: тел. 0885323005

 

Нова социална услуга се разкрива в Община Чепеларе

 

Община Чепеларе стартира процедура за набиране на потребители на специализираната социална услуга „Асистентска подкрепа” и персонал за предоставянето й

Новата услуга се разкрива в изпълнение на Закона за социалните услуги и Правилника за прилагането му със Заповед № РД 01 2445/22.12.2020г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане и Решение на Общински съвет – Чепеларе № 196 от 30.12.2020г.

Социалната услуга е с капацитет 20 потребители. Включва почасова грижа и подкрепа за самообслужване; движение и придвижване, изпълнение на ежедневни и домакински дейности; комуникация.  Предоставя се в домашна среда след извършена индивидуална оценка на потребностите индивидуален план за подкрепа

Предоставя се от асистенти, преминали подбор и обучение, назначени на трудов договор до 01.01.2022г.

 1. Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги, са следните целеви групи:
 • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:

           -Заявление-декларация (по образец)    

           -Документ за самоличност (за справка);

           -Документ за самоличност на упълномощено лице/законен представител (ако е приложим, за справка);

            -Удостоверение за настойничество/попечителство (ако е приложим, копие);

           - Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); протокол на ЛКК или    

други медицински документи – актуална епикриза и др. (ако е приложимо, копие);

           - Пълномощно (свободен текст, в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).

      При невъзможност да се предостави социалната услуга на всички желаещи поради достигнат максимален брой на потребителите, кандидатите се включват в списък на чакащите за ползването и. Осигуряването на услугата за лицата, включени в списъка, ще става съгласно поредността на вписване.

 1. 2. Кандидатите за длъжност „Асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на Закона за социалните услуги, е необходимо да подадат следните документи:
 1. Заявление – декларация (по образец):
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. Автобиография (по образец) ;
 4. Документ за завършено образование (копие);
 5. Сертификат/и или удостоверение за завършен обучителен курс по сходни програми/проекти (копие, ако са приложими);
 1. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (копие, ако са приложими);
 2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие (по образец);

Изисквания към кандидатите за работа:

 • Образование - първа степен на професионална квалификация и/или завършен VІ клас;
 • Да не страда от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;
 • Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, да не са лишени по съответния ред от правото да заемат определена позиция и да не са им налагани мерки като извършители по Закона за защита от домашното насилие;
 • Да имат желание за работа с хора с увреждания и възрастни хора над 65 години, готовност за предоставяне на услугата на повече от 1 потребител след провеждане на подбор и съответно обучение .

Документи се приемат всеки работен ден от 9:00 до 12:30 и от 13:30 до 17:30ч. на адрес:

Образци на документите могат да се намерят в община Чепеларе – гр. Чепеларе, ул. „Беломорска“ №46, ет.1, стая 1  бивша сграда на“Дом за юноши“ и на официалния сайт на община Чепеларе - раздел „Проекти”

            За допълнителна информация: тел. 0885323005

Митрополит Николай пристига в Чепеларе за Атанасовден

Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай ще възглави архиерейската света Литургия в храм „Св. Атанасий“ - град Чепеларе, на 18 януари /понеделник/ от 9 часа. В служението за храмовия празник ще участват още викарият на митрополита Знеполски епископ Арсений с духовници от Пловдив, също председателят на църквата отец Апостол Аралски, както и свещеници от Смолян, водени от архиерейския наместник на Смолянска духовна околия Негово Високопреподобие архимандрит Висарион.

Свети Атанасий Велики /296-373/ е египетски духовник, оставил голямо литературно-богословско наследство, един от най-видните за времето си радетели на чистотата на вярата, първи разпространител на монашеството в Европа по модел на египетското. Стълб на Православието. Управлявал Александрийската църква повече от 40 години, нему св. Църква дължи разгромяването на опасната арианска ерес и създаването на Никео-Цариградския Символ на Вярата.
Нека на Атанасовден заедно да въздадем почит и благодарност за застъпничеството към нас на Св. Атанасий Велики, като присъстваме на храмовия празник в Чепеларе.
Архиерейско наместничество - Смолян
Митрополит Николай пристига в Чепеларе за Атанасовден

Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай ще възглави архиерейската света Литургия в храм „Св. Атанасий“ - град Чепеларе, на 18 януари /понеделник/ от 9 часа. В служението за храмовия празник ще участват още викарият на митрополита Знеполски епископ Арсений с духовници от Пловдив, също председателят на църквата отец Апостол Аралски, както и свещеници от Смолян, водени от архиерейския наместник на Смолянска духовна околия Негово Високопреподобие архимандрит Висарион.

Свети Атанасий Велики /296-373/ е египетски духовник, оставил голямо литературно-богословско наследство, един от най-видните за времето си радетели на чистотата на вярата, първи разпространител на монашеството в Европа по модел на египетското. Стълб на Православието. Управлявал Александрийската църква повече от 40 години, нему св. Църква дължи разгромяването на опасната арианска ерес и създаването на Никео-Цариградския Символ на Вярата.
Нека на Атанасовден заедно да въздадем почит и благодарност за застъпничеството към нас на Св. Атанасий Велики, като присъстваме на храмовия празник в Чепеларе.
Архиерейско наместничество - Смолян

Свекърва се жалва в полицията, че снаха й биела 11-месечно бебе

 

В РУ-Мадан около 19:40 часа е получен сигнал от 49-годишна жена от гр. Мадан, която съобщаваща,че снаха ѝ – 25-годишната Р.С. от гр. Якоруда, е нанесла побой над детето си – 11-месечно момченце. Инцидентът е станал в апартамента, в който живеят майката и детето. Незабавно след получаването на сигнала служители на РУ-Мадан извършват проверка по случая. Уведомена е Агенция за закрила на детето, момченцето е изведено от дома и е предадено на бащата. Материалите от проверката са докладвани в прокуратурата. Работата по случая продължава.

Два са новите регистрирани случаи от Ковид-19, няма починали

 

Излекуваните от Ковид-19 в областта са 18, дехоспитализирани са 4 пациенти.

Два са новите регистрирани случаи - мъж на 64 г. от община Мадан, хоспитализиран в МБАЛ-Смолян и жена на 34 г. от община Чепеларе, на домашно лечение. Проучени са и са установени контактните им лица.

Два са новите регистрирани случаи от Ковид-19, няма починали

 

Излекуваните от Ковид-19 в областта са 18, дехоспитализирани са 4 пациенти.

Два са новите регистрирани случаи - мъж на 64 г. от община Мадан, хоспитализиран в МБАЛ-Смолян и жена на 34 г. от община Чепеларе, на домашно лечение. Проучени са и са установени контактните им лица.

Интернет страницата  не използва бисквитки (cookies).

 

 

 

 

Pamporovo

V1 250x250 BG 2018mihalkovo

ECOPACK MIHALKOVO 200-200 web

Pamporovo 728х90 Ver1B 1

 

Интернет страницата  не използва бисквитки (cookies).

 

Скъпи потребители,

От  25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това Родопи нюз ЕООД  приема нова "Политика за поверителност", съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.

 

В момента има 59  гости и няма потребители и в сайта