Новини от страната и чужбина

Новини от страната и чужбина (249)

Понеделник, 13 Февруари 2017 08:34

Данъчни облекчения за деца

Написана от

Данъчни облекчения за деца

 

И тази година данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания могат да се ползват чрез подаване на годишната данъчна декларация за 2016 г. – до 2 май 2016 г. Към нея трябва да се приложи и съответния образец на декларация:

-        Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчното облекчение за деца (образец 2005) и/или

-        Декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания (образец 2006).

Данъчното облекчение за деца (по чл. 22в от ЗДДФЛ) дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали в зависимост от броя на децата: с 200 лв. за едно ненавършило пълнолетие дете; с 400 лв.  – за две ненавършили пълнолетие деца; или с 600 лв. за три или повече ненавършили пълнолетие деца. Условията, при които е възможно да се прилага облекчението, се декларират в специалния образец на декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (образец 2005). Към формуляра се прилага и декларация от другия родител, че за 2016 г. същият няма да ползва намалението.

Данъчното облекчение за деца с увреждания (по чл. 22г от ЗДДФЛ) дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 или с над 50 на сто вид и степен на увреждане. Условията, при наличието на които е възможно да се  прилага облекчението се декларират в декларацията по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец 2006). Към формуляра се прилага копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК, както и декларация от другия родител, че за 2016 г. той няма да ползва намалението.

И двата вида облекчения (за деца и за деца с увреждания) се ползват до размера на сумата от годишните данъчни основи.

Фермерите трябва  да се пререгистрират до края на февруари

Всички фермери в страната, които искат да кандидатстват за субсидии, трябва да се пререгистрират до 28 февруари, съобщиха от Министерството на земеделието. Ако не го направят и не докажат правно основание за ползване на земите си, стопаните нямат право да заявят площи за подпомагане през 2017 г.

За да се пререгистрират, фермерите трябва да представят актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри. Важно е да се знае, че ако стопанинът се регистрира като земеделски производител за първи път, той лично трябва да заяви данните за дейността си в земеделската служба.

Четвъртък, 09 Февруари 2017 21:03

Опасни скали на пътя от Ардино за Смолян

Написана от

Опасни скали на пътя от Ардино за Смолян

DSC 0027

Опасни скали в посока Смолян на пътя от Ардино застрашават живота на хората. Опасните скални отломъци се намират между разклона на Бял извор, село Гарване и Върбинския мост. Предполага се, че след обилните снеговалежи и големите температурни амблитуди през последните седмици, камъните са започнали да се разцепват, от замръзването на проникналата в пукнатините вода и са сериозна предпоставка за инциденти с фатален край.

DSC 0010

Пътят е част от Републиканската пътна мрежа, свързващ двата областни центъра Кърджали и Смолян и се стопанисва от Агенция „Пътна инфраструктура”.

Редовно пътуващи водачи на МПС споделиха, че са необходими бързи и адекватни обезопасителни мерки, за да не търсят отговорници, след като стане трагедия с човешка жерта. Според тях незабавно трябва да дойдат алпинисти, за да обрушват опасните скали.

Припомняме, че преди няколко дни  Жена загина, след като осветително тяло падна върху автомобил втунелаЕчемишка” на Автомагистрала „Хемус”.

Гюнер ШЮКРИ

Декларират се получени и предоставени заеми над 10 000 лева

 

И през 2017 година физическите лица декларират получените и предоставени от тях заеми в приложение №11 към декларацията за облагане на доходите им. Задължението им не включва отпуснатите банкови кредити.

Важно е физическите лица да не пропуснат да декларират получените или предоставени от тях заеми, в случаите когато имат:

1. Получени през 2016 г. парични заеми /без кредити от банки/, ако общият им размер надхвърля 10 000 лв. и към 31 декември 2016 г. част от тях са непогасени.

2. Непогасени остатъци по получени парични заеми в периода от 2011 г. до 2016 г. /без кредити от банки/, ако общият размер на остатъците към 31 декември 2016 г. е над 40 000 лв.

3. Предоставени парични заеми през 2016 г., ако общият им размер надхвърля 10 000 лв. и към края на 2016 г. част от тях са непогасени.

4. Непогасени остатъци по предоставени парични заеми в периода от 2011 г. до 2016 г., ако общият размер на остатъците към 31 декември 2016 г. е над 40 000 лв.

          Физическите лица, които са дали или получили заеми отговарящи на тези критерии, или са им останали остатъци от същите, декларират стойностите им в приложение №11  към годишната декларация. Лицата следва да подадат декларациите си до 2 май 2017 г., независимо от това, че някои от тях са получавали доходи само от трудови правоотношения.

        Данъчните декларации за доходите получени от физически лица през 2016 г. се подават на място в офисите в Смолян и Девин, по пощата или куриер, с електронен подпис или ПИК.

Допълнителна информация може да се получи на телефона на информационния център на НАП 0700 18 700 на цената на един градски разговор.

Eдноличните търговци плащат 15% данък върху доходите си от стопанска дейност

Доходите от стопанска дейност на едноличните търговци се облагат със ставка от 15%, а за останалите доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, всички физически лица заплащат 10% данък. Така например едноличен търговец, чиято дейност е производство на накити, ще заплати 15% данък върху годишната данъчна основа като ЕТ. В същото време, ако собственикът на предприятието на едноличния търговец е получил хонорар по граждански договор, то този доход ще се обложи с данък върху общата годишна данъчна основа в размер на 10 на сто.Едноличните търговци, които през 2016 г. не са осъществявали стопанска дейност и не са придобили други доходи, подлежащи на деклариране, не са задължени да подават годишна данъчна декларация през 2017 г. Годишната данъчна декларация може да бъде изтеглена от интернет сайта на НАП - www.nap.bg. Формулярите се подават до 02 май 2017 г., като декларираният данък за довнасяне по декларацията трябва да бъде внесен в същия срок. От началото на данъчната кампания до момента са приети близо 400  декларации на граждани от Смолян и областта. Всеки, който подаде декларацията си за облагане на доходите до 31 март 2017 г. по електронен път, ще ползва отстъпка от 5% от данъка за довнасяне / но не повече от 1000 лв./, ако към този момент няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения и внесе в срок до 02 май дължимия по декларацията данък. За първа година е предвидена възможност при откриване на грешка в декларираните данни лицата имат право еднократно в срок до 30 септември на годината, следваща годината на придобиване на дохода, да правят промени чрез подаване на нова декларация. Изпращането на документите по електронен път може да стане с ПИК, като получаването му е безплатно от офисите на НАП или с електронен подпис. Данъчните декларации могат да се изпратят по пощата или да се подадат на място в пощенски станции в Смолян и Чепеларе, където директно ще бъде издаден входящ номер. Декларацията може да се подаде и лично в офис на НАП. Повече информация, както и помощ при попълване на преводните нареждания, на пощенските записи и на данъчните декларации клиентите на НАП могат да получат на информационния телефон 0700 18 700 на цената на един разговор.

31 януари последен ден за деклариране на  дължими данъци за четвърто тримесечие на 2016 г.

 

31 януари  последен ден, в който всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което изплаща на физически лица доходи извън тези по трудов договор и е задължено да удържа данък, трябва да подаде декларация за дължими данъци.

Декларацията трябва да се подаде от фирми и самоосигуряващи се лица, които през четвъртото тримесечие на 2016 година са платили на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения или наем и са удържали авансов данък върху тези доходи.

Декларацията за дължими данъци (образец 4001) се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица у нас (например върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други), както и за окончателните данъци дължими от местни и чуждестранни физически лица като например върху доходите от дивиденти и ликвидационни дялове и др. Формулярът се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни дружества, които не са търговци, включително общините.От НАП напомнят също, че предприятията и самоосигуряващите се лица-платци на доходи от наем или от управление и контрол, които се облагат с окончателен данък, начислени и/или изплатени в полза на лица, местни на друга държава - членка на Европейския съюз, предоставят на НАП информация за тези доходи с декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО, подавана за четвъртото тримесечие на годината.

        Повече информация за попълване на декларациите и за плащане на дължимите данъци клиентите на НАП могат да получат на телефона за информация 0700 18 700 на цената на един разговор, на интернет страницата на агенцията или в офисите на приходната администрация.

Размерът на минималната работна заплата е определен на 460 лв.

 

От 1 януари 2017 г. размерът на минималната работна заплата е 460 лв. Размерът й е увеличен с 9,5% спрямо миналата година. С повишаването ще се мотивират търсещите работа и ще се гарантира по-добро задоволяване на потребностите на наетите на минимална работна заплата и техните семейства. С промяната се очаква да бъде намален и рискът от бедност сред работещите.

За повишаването на минималната работна заплата способства икономическият растеж, устойчивите темпове на БВП през последните години, увеличението на броя на заетите и ръстът на средната работна заплата в страната.

От 1 нуари минималната работна часова ставка е 2,78 лв.

С друго постановление правителството определи размера на линията на бедност за страната за 2017 г. Тя ще бъде 314 лв., което е с 14 лв. повече в сравнение с миналата година.

Линията на бедност се определя на база на методика, утвърдена от Министерския съвет. Показателят се изчислява в зависимост от данните в изследването „Наблюдение на домакинските бюджети“, което се прави ежегодно от Националния статистически институт.

Линията на бедност се използва като параметър при формирането на социалната политика в областта на доходите и жизненото равнище.

Постановленията са приети след проведено обсъждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Тенденция към намаляване на младежката безработица отчита годишният доклад за младежта

 

Положителна тенденция към намаляване на младежката безработица е отчетена в одобрения от правителството Годишен доклад за младежта за 2015 година. Коефициентът на безработица за младежите от 15 до 29 години е 14,4%, което е с 3,3 процентни пункта по-ниско спрямо 2014 г. Заетостта пък нараства с 1,2 п. п. до 39,2 на сто, което е в синхрон с активния процес на прилагане на мерки и политики от страна на институциите.

Годишният доклад представя информация за социално-икономическото положение на младежите и предприетите мерки за тяхното развитие от страна на държавните институции и местните власти. Информацията покрива деветте основни приоритетни области в Националната стратегия за младежта (2014-2020) и отчита изпълнението и напредъка съобразно 21 ключови индикатора, част от които са заетостта и безработицата при младите хора, напусналите образователната система, професионалното ориентиране и реализация, младите хора в малките населени места и селските райони и др.

През 2015 г. значително е нараснал броят и капацитетът на постоянните социални услуги за младежи в неравностойно положение, а също така и размерът на отделните за целта финансови средства. В края на 2015 г. общият брой социални услуги в общността, включително от резидентен тип, е 1223 с капацитет 19037 места. В сравнение с 2014 г., броят на услугата се е увеличил с 382, а капацитетът е с 1070 места по-голям.По отношение на здравословния начин на живот и практикуването на спорт са отчетени добри резултати – над една четвърт (29,2) от българските младежи се занимава често със спорт (два пъти седмично), 51,8 – един-два пъти месечно, а едва 19% заявяват, че не са спортували никога.По отношение на гражданската активност и в частност участието на младежите в различни организации, 73% заявяват, че не членуват никъде, което представлява известно намаление в сравнение с предишни години. Най-много са включилите се в спортни клубове (14,5%), следвани от младежите, участващи в благотворителни/хуманитарни организации. Според резултатите от национално представително проучване сред младите хора в страната, причините за това са недостатъчното популяризиране на тези организации сред групите, за които са предназначени, както и липса на заинтересованост на младежите да участват в подобни форми на граждански инициативи.

Годишният доклад е изготвен от администрацията на Министерството на младежта и спорта на базата на събрана и анализирана информация, подадена от централните и местни органи на властта, данни от Националния статистически институт, Евростат, както и други национални и международни проучвания, реализирани в отчетния период. Специално за целите на доклада са използвани данни от национално представително проучване сред младите хора в страната, проведено в рамките на Междинната оценка на въздействието на Национална стратегия за младежта (2010-2020) от агенция ЕСТАТ.

Над 400 проверки са извършени във Велинград и Пампорово

 

 

Над 400 са извършените проверки за първите три седмици в кампанията по зимните курорти Пампорово и Велинград. Провеждането им се осъществява във взаимодействие с органите на МВР. Проверките се извършват, както в светлата част на денонощието, така и в късните часове.

Контролът се осъществява чрез оперативни проверки и наблюдения на обекти, които включват освен издаването на касови бележки за извършени продажби, така и отчетения до момента на проверката оборот от фискалните устройства. Проверява се също за сключени трудови договори на наетите лица и наличие на всички необходими документи за извършване на дейност на съответния  обект. В акцията се използва и подходът на т.нар. открито наблюдение, при който в рамките на дни в обекта присъства явно проверяващ екип на НАП, като оборотите отчетени по време на наблюдението се сравняват с минали периоди и при значима разлика, приходната агенция ще назначава ревизия. Набляга се и на явното присъствие на данъчните чрез патрулиращи униформени екипи, които следят ежедневно за най-честите нарушения в курортите. Разлика в отчетеният на фискално устройство оборот и  касова наличност или неиздаване на касови бележки за извършена услуга или продажба на стока е сред най-честите, констатирани от данъчните. В к.к.Пампорово за трите седмици от стартирането на кампанията са извършени 221 проверки, на 23 от тях са констатирани нарушения, и на четири от тях вече е приложена административна мярка „Запечатване на обект“. Близки са резултатите и от кампанията във Велинград - 210 извършени проверки и 21 обекта с нарушения. В два от обектите са стартирани процедури по предварително изпълнение на принудителна административна мярка „Запечатване на обект“. По време на зимната кампания от НАП се изследва и имущественото състояние на физически лица собственици или управители на фирми с обекти в зимните курорти, допълват от приходната агенция.   От стартирането на кампанията Агенцията регистрира повишаване в отчетените обороти.

35 литра алкохол без бандерол иззеха в Пампорово

35 литра алкохол без акцизен бандерол иззеха при специализирана полицейска операция в Пампорово. Проверени са две складови помещения на два ресторанта в курорта. В единия обект е установено, че се съхраняват 6 броя PVC туби с различна вместимост, съдържащи безцветна и светло кафява течност с мирис на алкохол, общо около 25 литра, а в другия – 1 брой PVC туба с вместимост от десет литра, пълна с течност с мирис на алкохол. Акцизният алкохол е иззет и предаден с протокол за предаване. За случая е уведомено Митническо бюро - гр. Смолян.

Страница 8 от 18